Zásadní proměna krajiny tak, aby zachytila co nejvíce vody

Zásadní proměna krajiny tak, aby zachytila co nejvíce vody

Shrnutí:

  • Ročně navrátit 300 km vodních toků do přirozené podoby.

  • Zřídit v každém kraji podnik pro správu a údržbu krajiny, podobně jako je máme pro silnice a dálnice.

  • Odstranit stovky kilometrů nefunkčních drenáží a realizovat malá opatření v krajině: zasakovací příkopy, mokřady, jezírka a tůně.

Podrobně:

Sucho i povodně jsou zásadní problém. Na některých místech chybí až jeden průměrný roční úhrn srážek, proto je důležité, abychom co nejvíce vody dokázali zasáknout do podzemí a nenechali jej odtéci - aby nemohla škodit ve formě povodní a aby nechyběla při suchu. Pro řešení problémů sucha a dalších klimatických extrémů potřebujeme ročně navrátit stovky kilometrů potoků a řek do přirozených koryt a napravit tisíce hektarů krajiny. To přinese nejen řešení problému s nedostatkem vody, ale také obrovské množství pracovních příležitostí napříč celým Českem.

  • Stát by měl založit v každém kraji společnost, která se bude věnovat obnově krajiny, zaměstná potřebný počet lidí na tyto projekty a udrží na jednom místě potřebné know how. Pro údržbu silniční infrastruktury si držíme podniky Správy a údržby silnic. Pro údržbu a obnovu krajiny, což je minimálně stejně důležité, potřebujeme obdobný model.

  • Stát ale na všechno nestačí, protože potřebujeme masivní investice do přípravy projektů na zadržování vody v celé ploše povodí a pozemky patří mnoha majitelům. Chceme zřídit institut hydrologického poradenství pro obce a další majitele pozemků. To pomůže s realizací celého procesu - od hydrologického rozboru území přes návrh opatření, domluvu s vlastníky dotčených pozemků, projekční práce, vyřízení úředních náležitostí a zabezpečení financí až k realizaci stavby. Do projektů zadržování vody v krajině se může zapojit každý jednotlivec, obec, spolek nebo firma, podobně jako například pilotní Model Zdoňov / Živá krajina, a stát na to musí zajistit vhodné podmínky. Tím se efekt znásobí.

  • Klíčové je navrácení koryt potoků do původního stavu. Mělká a klikatá koryta nejen zpomalují vodu z velkých dešťů, ale udržují také vysokou hladinu nivní vody v okolní půdě. Potřebujeme proto upravit i přilehlé pásy zemědělské půdy.

  • Je třeba realizovat malá, ale důležitá opatření v krajině: zasakovací příkopy a průlehy (mělké výkopy do 1 m vedené po vrstevnici v délce několik desítek až stovek metrů), liniové výsadby dřevin a keřů pro zpomalení odtoku, zlepšení zasakování a snížení erozních účinků přívalových srážek, jelikož stále větší část srážek spadne v krátkém čase. Obnovovat drobné vodní toky a přilehlé mokřady a tůně, budovat zasakovací jámy v intravilánu obcí.

  • Musíme rychle a plošně zastavit nežádoucí odvod vody trubkovou drenáží, a naopak všude, kde to jde, využít meliorační zařízení pro závlahy, akumulaci a zasakování vody.

  • Zákony a praxi je třeba upravit tak, aby se zrychlily nucené výměny/odkupy pozemků pro realizaci hydrologických opatření jakožto nejvyššího veřejného zájmu.

  • Potřebujeme zvýšení investic do pozemkových úprav, které jsou v gesci Státního pozemkového úřadu, a také upravit jejich pravidla, aby umožnila lepší zadržení vody v krajině. V současnosti výsledky pozemkových úprav jen sporadicky změní odtokové poměry území.

← Předchozí
Další →